Over het kennisnetwerk

Mensen met autisme hebben een andere manier van informatieverwerking en hebben daardoor vaak moeite met sociale contacten en met communicatie, zij hebben vaak gefixeerde interesses en  raken snel overprikkeld. Ook hebben mensen met autisme moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Bij ongeveer de helft van de mensen met autisme is tevens sprake van een verstandelijke beperking, maar er zijn ook vormen van autisme waarbij sprake is van een normale of hoge intelligentie. Autisme heeft invloed op alle levensgebieden in alle levensfasen. De hulpvraag van mensen met autisme is gevarieerd en betreft meerdere levensgebieden. De wetenschap en kennis over de behandeling en begeleiding van mensen met een autisme is nog volop in beweging.

In het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) werken mensen met autisme, naasten van mensen met autisme en professionals -werkzaam bij 27 organisaties- samen om:

  1. Een realistisch beeld over autisme neer te zetten
  2. De kwaliteit van diensten te verbeteren
  3. De participatie van mensen met autisme te verbeteren
  4. Alle gemeenten in Overijssel nog autismevriendelijker te maken

Hier is informatie te vinden over:

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen