header afbeelding

Privacy Autisme Kennisnetwerk Overijssel

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018

INLEIDING

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) is een kennisnetwerk en geen eigen rechtsvorm. Het AKO is een netwerk van organisaties die samenwerken. Het netwerk biedt geen begeleiding/hulpverlening/behandeling en houdt dus geen cliëntdossiers bij.

De coördinator en ondersteunende medewerker van het AKO zijn in dienst bij Dimence Groep en hebben via Dimence een emailaccount. De Dimence Groep houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, lees hier meer.

Het AKO heeft meerdere vormen om informatie vast te leggen en/of te verwerken:

 1. Website
 2. Nieuwsbrief
 3. informatie en adviesvragen
 4. Vragenlijsten
 5. Netwerk

Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwerken. Het AKO gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Het AKO houdt zich in aan de eisen die de Nederlandse gegevensbeschermingswetgeving stelt. Als u contact heeft met het AKO, legt het AKO uitsluitende de door u opgegeven gegevens vast. Het AKO bewaart deze gegevens zo kort mogelijk en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die worden opgegeven.


1. Website
Het AKO heeft een eigen website www.autismeoverijssel.nl, ontworpen en in beheer door A&M Impact.

Het AKO respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Een bezoeker kan te allen tijde de website van het AKO anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met het AKO te delen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of via het aanmelden van de nieuwsbrief), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Verwerkers

De coördinator van het AKO verwerkt de anonieme informatie om zicht te krijgen op het aantal bezoekers van de site.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Het AKO maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt voor een optimale gebruikerservaring. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van het AKO of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).
 • Google Analytics

De website van het AKO maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor heeft het AKO een verwerkings-overeenkomst met Google gesloten. De IP-adressen van gebruikers zijn gemaskeerd en de mogelijkheid van ‘gegevens delen’ is niet actief. Google Analytics gebruikt cookies. Het AKO maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


2. Nieuwsbrief via Mailchimp
Via een nieuwsbrief informeert het AKO over ontwikkelingen m.b.t. autisme en het Autisme Kennisnetwerk Overijssel.

Het AKO maakt gebruik van Mailchimp. Hiervoor heeft het AKO een verwerkings-overeenkomst met Mailchimp gesloten. De IP-adressen van gebruikers zijn gemaskeerd en de mogelijkheid van ‘gegevens delen’ is niet actief.

Via een link op de website www.autismeoverijssel.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor onze periodieke nieuwsbrief. Als iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief geeft hij/zij uitdrukkelijk toestemming om naam en mailadres te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief. De naam en het mailadres worden alléén voor dit doeleinde gebruikt. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Verwerkers

De coördinator van het AKO heeft zich op de emailadressen waar de nieuwsbrief naar toe wordt verzonden maar gebruikt deze emailadressen niet voor andere doeleinden.

Bewaartermijn

Gedurende de tijd dat u staat ingeschreven.

3. Informatie en Adviesvragen

Het AKO biedt zelf geen begeleiding/hulpverlening/behandeling, maar geeft alleen informatie en advies via de mail en telefonisch.

Hulpvragers, mantelzorgers en professionals kunnen hun vraag via een speciaal mailadres info@autismeoverijssel.nl of het telefoonnummer 0570 604077 inbrengen.

Welke gegevens

Naam, mailadres, specifieke informatie m.b.t. de informatie en adviesvraag.

Verwerkers

Het emailaccount is in te zien door de coördinator en de ondersteunende medewerker van het AKO. Het telefoonnummer wordt beheerd en beantwoord door de ondersteunende medewerker van het AKO.

De strekking van de vragen en de gegeven adviezen worden anoniem verwerkt in een jaaroverzicht om een beeld te krijgen van vragen, signalen en trends van knelpunten rondom autisme.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd van behandeling van de vraag. Vragen worden maximaal binnen twee maanden afgehandeld. Na afhandeling wordt de mailcorrespondentie verwijderd. Als het wenselijk is gegevens te bewaren, omdat er mogelijk een vervolgvraag komt wordt u schriftelijk/mondeling om toestemming gevraagd.

4. Vragenlijsten
Het AKO maakt incidenteel gebruik van SurveyMonkey om informatie te verzamelen. Het gaat vaak om het vooraf inventariseren van vragen bij kennisbijeenkomsten of het achteraf evalueren van bijeenkomsten. In sommige vragenlijsten vraagt het AKO specifiek om persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd en emailadres. Er wordt dan duidelijk bij de vragenlijst / specifieke vraag vermeld wat het doel van het AKO is en dat het invullen van persoonsgegevens niet verplicht is. Als iemand zijn gegevens kenbaar maakt in de vragenlijst geeft hij/zij uitdrukkelijk toestemming om naam en mailadres te gebruiken voor het betreffende doel. De naam en het mailadres worden alléén voor dit doeleinde gebruikt.

Lees hier hoe Surveymonkey omgaat met privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkers

Alleen de coördinator van het AKO heeft zich op de inhoud van de vragenlijsten.

Bewaartermijn

Gedurende de tijd dat de vragenlijst op staat. De (inhoud van de) vragenlijsten worden uiterlijk 2 maanden na sluiting verwijderd.

5. Netwerk
Voor het uitwisselen van kennis, kunde en informatie tussen leden van de netwerkpartners van het AKO zijn de privacy- en cookieverklaringen van de eigen organisaties van toepassing.

ALGEMEEN BEVEILIGING

Het AKO draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • De website en het algemene mailaccount info@autismeoverijssel.nl van het AKO worden conform huidige maatstaven beveiligd (A&M Impact diensten);
 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord (Dimence Groep);
 • Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot persoonsgegevens (coördinator en ondersteunende medewerker).


Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@autismeoverijssel.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0570 604077 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Autisme Kennisnetwerk Overijssel, Pikeursbaan 3, 7411 GT Deventer, T : 0570 604077, E : info@autismeoverijssel.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

telefoon icoon