header afbeelding

Afronding subsidieperiode Autismenetwerken Nederland

December 2022 was de laatste maand van de vierjarige subsidieperiode VWS voor de regionale autismenetwerken en het landelijke autismenetwerk. Waar stonden de netwerken aan het begin en waar staan zij nu? Hiervoor gaan we eerst terug in de geschiedenis, dan naar bestaanszekerheid en bestaansrecht om vervolgens te laten zien wat er bereikt is. Namelijk een landelijk autismenetwerk bestaande uit coördinatoren van de regionale netwerken die laten zien waarom autismenetwerken nodig zijn, welke sleutelrol zij vervullen, wat zij doen en welke inzet daarvoor is gedaan in de afgelopen jaren.

Terug in de geschiedenis

De oorsprong van de regionale netwerken ligt in het landelijke convenant autisme in 1999. VWS adviseerde, naar aanleiding van een nota door de Nederlandse Vereniging voor Autisme, met alle belanghebbende partijen concrete afspraken te maken ten aanzien van de zorg aan mensen met autisme en hun naasten.

In de periode 2004 -2008 is met subsidie VWS door een projectleider, vanuit MEE organisaties, regionale intersectorale autismenetwerken opgezet in heel Nederland.

Rond 2015 waarin de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten plaatsvond veranderde er veel voor zorgaanbieders en ook voor MEE. De netwerken kregen het zwaar, zeker de netwerken die weinig/geen cofinanciering hadden en grotendeels door MEE gefinancierd werden. Netwerken hielden op te bestaan en het landelijk dekkend netwerk brokkelde langzaam af. Het is ook in die periode dat het landelijk convenant niet herijkt of opnieuw ondertekend werd.

Een aantal branche organisaties vond het voortbestaan van de regionale netwerken van groot belang en vroeg subsidie aan met als resultaat een tweejarige subsidie in 2016-2017 met als titel ‘Duurzame verankering regionale autismenetwerken’. Met deze subsidie is een bijna geheel landelijk dekkend netwerk met regionale autismenetwerken gerealiseerd, de functionaliteiten van de netwerken inzichtelijk gemaakt en een start gemaakt van een lerend netwerk voor coördinatoren.

De vervolgsubsidie oktober 2018- 2022 met als titel ‘Doorontwikkeling Regionale Autismenetwerken’ staat de doorontwikkeling centraal waarin het stimuleren van de eigen regie, zelfstandigheid en continuïteit van de regionale netwerken en het vergroten van de onderlinge kennisuitwisseling.

Bestaanszekerheid en bestaansrecht

De subsidie 2018-2022 is echt nodig geweest voor de bestaanszekerheid van de regionale netwerken. De regionale autismenetwerken hebben de afgelopen periode getracht om financieel onafhankelijk te worden van subsidie. Ondanks aantoonbare inspanningen kunnen de netwerken nog steeds niet volledig het regionale netwerk zelf financieren uit de bijdragen van de netwerkpartners en andere inkomsten. Een aantal netwerken zijn 75% afhankelijk van subsidie en een aantal netwerken 25%. De regionale netwerken hebben gezamenlijk een vervolgsubsidie aangevraagd, helaas is deze afgewezen.

De geschiedenis laat zien dat het bestaansrecht van de autismenetwerken al 22 jaar zich bewezen heeft. Aan het begin van de subsidieperiode in 2018 waren er 15 netwerken met een convenant en aan het einde van de subsidieperiode zijn er 19 netwerken. De regionale netwerken gaan door. Drie convenanten lopen nog door tot en met 2024, tien netwerken verlengen hun convenant in 2023, midden Brabant voegt zich bij de 2 netwerken in Brabant, in Zeeland en Noord-Limburg is geen netwerk en voor 3 netwerken is het nog onzeker of en hoe verder in 2023. Komend jaar zal duidelijk worden hoe dit verder ontwikkeld.

Landelijk netwerk faciliterend aan de regio’s

Een landelijk dekkend netwerk en financieel onafhankelijk is dus niet bereikt. Dat is jammer. Maar…………..inhoudelijk is er een behoorlijke verbeterslag gemaakt. Er is een landelijk netwerk gevormd door de coördinatoren waardoor zij faciliterend aan de regio’s zijn. Hierdoor is inzichtelijk:

 • Waarom autismenetwerken nodig zijn
 • Welke sleutelrol netwerken vervullen
 • Wat autismenetwerken doen – regionaal en landelijk
 • Beweging en ontmoeting in de regio en landelijk
 • Welke inzet nodig is aan coördinatie en faciliteiten

De regionale autismenetwerken houden niet op te bestaan!

De regionale netwerken blijven bestaan. Er zijn namelijk 518 organisaties die aangesloten zijn bij de regionale netwerken en zowel inhoudelijk als financieel bijdragen aan de regio’s en een warm hart toedragen uit delen van kennis, samenwerken en een inclusieve samenleving voor mensen met autisme.

Waarom autismenetwerken nodig zijn

Nederland kent een wijdvertakte infrastructuur rondom autisme – zowel regionaal als landelijk. Op regionaal niveau bieden talloze grotere en kleinere organisaties ondersteuning aan mensen met autisme, soms gedurende de hele levensloop, vaker gericht op een bepaalde levensfase, levensdomein of doelgroep. Op landelijk niveau zijn er vele projecten, initiatieven en netwerken waarin mensen met en zonder autisme samen werken aan betere autismezorg en/of het versterken van de participatie, emancipatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme.

Om te kunnen profiteren van dit woud aan kennis en aanbod is het nodig om deze infrastructuur te ontsluiten op een manier die duurzaam bijdraagt aan het bevorderen van onderwijs, wonen, arbeid, vrije tijd, relaties, gezondheid en een sociaal netwerk dat goed geregeld, bereikbaar en betekenisvol is voor alle mensen met autisme. Online platforms zoals www.autismewegwijzer.nl leveren hieraan een waardevolle bijdrage, maar het ontwikkelen, delen en borgen van autismekennis blijft een dynamisch proces en mensenwerk. Om dit effectief te kunnen doen is coördinatie nodig op zowel regionaal als landelijk niveau.

Welke sleutelrol netwerken vervullen

De autismenetwerken vervullen een sleutelrol vervullen bij het effectief ontsluiten van de infrastructuur autisme voor verschillende doelgroepen:

 • Mensen met autisme en naasten vinden informatie en delen kennis via de regionale websites, regionale bijeenkomsten en contact met de coördinatoren. Het geeft hen en/of helpt hen om snel(ler) inzicht te krijgen in het regionale autisme-aanbod. Ook biedt het regionale netwerk hen kansen om hun ervaringskennis te delen in bijeenkomsten, als spreker of meedenker in projecten.Het landelijk autismenetwerk zorgt voor herkenbare ontsluiting van de totale infrastructuur autisme, wat mensen met autisme en naasten helpt om relevante ‘bomen in het bos te zien en de paden daar naartoe te vinden – ongeacht de regio waar ze wonen. Via de website autismenetwerkennederland.nl zijn de regionale coördinatoren en netwerkpartners gemakkelijk vindbaar en is een overzicht te vinden van nieuws en Webinars over de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van autisme.
 • Netwerkpartners ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit en hebben korte lijnen, wat samenwerking en afstemming bij complexe casuïstiek versoepelt. Ook zijn er lijnen met andere partijen/organisaties/netwerken die niet aangesloten zijn en waarmee contact kan worden gelegd als dat nodig is. Met elkaar kunnen netwerkpartners met en zonder autisme nog meer betekenen in de beeldvorming over autisme en het faciliteren van de samenwerking tussen professionals in de zorg, in het onderwijs en rondom werk.
 • Beleidsmakers en onderzoekers hebben via coördinatoren snel toegang tot autisme-experts die vanuit persoonlijke en/of professionele ervaring bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van beter passend aanbod, hun kennis en ervaring willen delen, mee willen denken over maatwerkplekken, de aanpak van knelpunten in wet- en regelgeving of de implementatie van een nieuwe innovatie, zoals autismejongekind.nl of werkwebautisme.nl. Zo organiseren projectteams samen met coördinatoren kennisbijeenkomsten en zijn lijnen tussen diverse stakeholders snel te leggen. Daarnaast bundelen netwerkcoördinatoren signalen over wat goed gaat en wat beter kan in hun regio, wat hierbij eveneens ondersteunend werkt.

Wat de autismenetwerken doen – regionaal en landelijk

In de verbinding ontstaat de beweging. Het uitgangspunt van de autismenetwerken is dat het creëren van verbinding cruciaal is om tot oplossingen te komen. Mensen komen tot bloei als ze zich verbonden voelen met de mensen in hun omgeving. Dat geldt voor netwerkpartners met en zonder autisme. Bij alles wat de autismenetwerken doen wordt uitgegaan van het bredere perspectief en gekeken naar de samenhang tussen de verschillende levensgebieden. Het belang van mensen met autisme en hun naasten is hierbij altijd het vertrekpunt en zij zijn daarom steeds op één of andere manier betrokken bij alle activiteiten van het autismenetwerk.

De regionale autismenetwerken zorgen voor verbinding en kennisuitwisseling in de regio. Het landelijk autismenetwerk zorgt voor verbinding en kennisuitwisseling tussen coördinatoren en kennisinitiatieven op landelijk niveau.

Samen zorgen de regionale coördinatoren en de landelijke coördinator[1] voor meer samenhang. Zij bieden een platform voor innovatie van op landelijk niveau ontwikkelde producten (denk aan producten van de Academische Werkplaats Autisme) en zorgen zo voor beter passende zorg en daardoor lagere zorgkosten. De autismenetwerken dragen op die manier concreet bij aan afspraken zoals gemaakt in het Regeerakkoord, Nationaal Preventieakkoord en de Hervormingsagenda Jeugd. Momenteel zijn 510 organisaties aangesloten bij de 19 regionale autismenetwerken.

Beweging en ontmoeting in de regio en landelijk

De landelijke coördinator en de regionale coördinatoren hebben de afgelopen vier jaar gezamenlijk de netwerken in beweging gebracht en zorgen voor:

1. Ontmoeting en verbinden

De coördinatoren zijn aanjagers van ontmoetingen binnen de netwerken, en ook daarbuiten. Zij zijn zowel intern als extern eerste aanspreekpunt en faciliteren vele initiatieven en bijeenkomsten waar verschillende stakeholders elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar verbinden. Het gaat zowel om ontmoeting in bijeenkomsten als de één op één contacten.

2. Verdieping en kennisdeling

De coördinatoren zorgen via het organiseren van kennisbijeenkomsten en Webinars voor verdieping van de kennis van netwerkpartners. Zodat hun autisme-expertise steeds vernieuwd en verdiept wordt.

3. Verbreding

De coördinatoren hebben via periodieke actoren-analyses inzicht in actuele ontwikkelingen in het autismeveld en signaleren zo waar nieuwe verbindingen en contacten nodig zijn. Zo spelen zij flexibel in op dit dynamische veld van aanbieders, onderhouden externe contacten en verbinden nieuwe partners aan de autismenetwerken.

Welke inzet nodig is aan coördinatie en faciliteiten

De regionale autismenetwerken en het landelijk autismenetwerk hebben een structuur waarbinnen ontwikkeling, bestendiging en vernieuwing heeft plaats gevonden. Hiervoor zijn de volgende randvoorwaarden ingezet:

Regionale randvoorwaarden:

 • eigenaarschap: regionale organisatie(s) met rol van werkgever, voorzitter en penvoerder;
 • regionaal convenant: verbinding en commitment op organisatie- en bestuursniveau;
 • jaarplan en jaarverslag (volgens format): activiteiten en financiering gericht op regionale ontmoeting, kennisdeling en -ontwikkeling,
 • ontsluiten informatie, signaleringsfunctie, inzet van ervaringsdeskundigen en vernieuwing;
 • regionale coördinator: eerste aanspreekpunt binnen en buiten het netwerk, ‘matchmaker’, aanjager van regionale kennisdeling en katalysator voor vernieuwing, zij houden het netwerk in beweging en zorgen voor verbreding en verdieping in het netwerk;
 • regionale website: vindbaarheid netwerkpartners, regionaal nieuws en activiteiten.

Landelijke randvoorwaarden:

 • eigenaarschap: organisatie met rol van werkgever en penvoerder;
  landelijke coördinator: eerste aanspreekpunt voor regionale coördinatoren en externe stakeholders, projecten en initiatieven, aanjager van landelijke kennisdeling;
 • coördinerende groep: kerngroep regionale coördinatoren die zorgen voor facilitering van de regionale netwerken;
 • handreikingen: faciliterend en richtinggevend voor regionale convenanten en jaarplannen;
 • contacten met stakeholders uit landelijke netwerken rond autisme (zoals VAB, NVA, PAS, AWA, NIPA, Autisme en het jonge kind, (L)VB en autisme) en andere netwerken (Iederin, Mind, Movisie, Balans);
 • landelijke website: vindbaarheid regionale netwerken, landelijke kennisdeling en activiteiten.

Overzicht resultaten

Resultaat is een landelijk autismenetwerk met een identiteit, ambitie en vorm:

Identiteit landelijk autismenetwerk:

 • De coördinatoren zijn met elkaar faciliterend aan de regionale netwerken. Dit betekent dat zij met elkaar kaders, formats en handvatten ontwikkelen, kennis delen, co-creëren en inspireren zodat ieder regionaal invulling kan geven aan het (voort)bestaan en (door)ontwikkeling van zijn/haar netwerk.

Ambitie landelijk autismenetwerk:

 • De ambitie van het landelijke netwerk is het versterken en verbinden van de coördinatoren van de regionale netwerken.

Vorm landelijk autismenetwerk:

 • De coördinatoren komen een aantal keer per jaar fysiek bij elkaar en ontmoeten elkaar in online overleggen, telefoon en mailcontact. Een coördinerende groep en een procesregisseur ondersteunen hen door zaken voor te bereiden en uit te werken. In coalities kunnen coördinatoren op onderdelen zaken voorbereiden en uitwerken.

Producten en resultaten in 2019 en 2020

 • Format voor het regionaal jaarplan en jaarverslag met doelen en activiteiten
 • Handvatten voor samenwerken met mensen met autisme
 • Nauwe samenwerking en deelname klankbordgroep Levensloopbegeleiding (VAB)
 • Kennis over werken in netwerken
 • Pilot in 3 regio’s voor monitor om vragen te registreren
  Logo en start website

Producten en resultaten 2021

 • Regionale autismenetwerken gestart met monitoren inkomende vragen
 • Lancering landelijke website
 • Factsheet met resultaten regionale netwerken 2019
 • Drie Webinars georganiseerd door één/twee regionale netwerken en beschikbaar voor alle regio’s: Martine Delfos (mei), Autisme en het voorspellende brein (juli) en Gamen (juli)
 • Online kennis delen voor grote groepen
 • Coördinatoren inspireren elkaar op 3 juni
 • Digitale database/kantoor in MS teams (inclusief handleiding)
 • Factsheet met resultaten regionale netwerken 2020
 • Basisdocument/handreiking met alle aspecten voor een regionaal netwerk(convenant, financiering/verdeelsleutel, sturing, functie coördinator)
 • Individuele overleggen met stakeholders (NVA, VAB, AWA, Wegwijzer-autisme, WerkWeb Autisme, Autisme en jonge kind, Autisme Digitaal, MEE nl)
 • Deelname aan de Informatietafel Autisme

Producten en resultaten 2022

 • Evaluatie en bijstelling ‘Handreiking samenwerking met mensen met autisme in de regionale autismenetwerken
 • Evaluatie en bijstelling ‘monitor’ – registratie vragen die via het netwerk gesteld worden.
 • Online coördinatorenoverleg (april) – Inzoomen op de signaalfunctie die we als netwerken in de regio hebben: uitwisseling gebruik monitor vragen.
 • Bundeling input vanuit interviews en stuurgroepen regionale netwerk: “Hoe verder en wat nodig aan financiering na 2023?”
  Vervolg aanvraag subsidie na 2023 (deze is niet gehonoreerd)
 • Agenda bijhouden van landelijke Webinars georganiseerd door stakeholders en de regionale netwerken.
 • Samenwerking met Ik ben op zoek naar | Wegwijzer Autisme (en format voor de regionale netwerken om hun aangesloten organisaties te informeren over hun aanbod plaatsen op wegwijzer-autisme.nl)
 • Elk netwerk etaleert een activiteit door filmpje, podcast of foto
  Coördinatoren gaan naar Breda – 15 juni – uitwisseling en livestream
 • Livestream waarin landering etalagepagina
 • Factsheet met resultaten regionale netwerken 2021
 • Gesprekspartner aan de Informatietafel Autisme met als resultaat de brochure; “Diagnose autisme en dan….”
 • Online coördinatoren overleg (okt) – Hoe verder in 2023 zonder subsidie.
 • Individuele overleggen met stakeholders (NVA, VAB, AWA, Wegwijzer-autisme, WerkWeb Autisme, Autisme en jonge kind, Autisme Digitaal, MEE nl)
 • Factsheet met resultaten regionale netwerken 2022
telefoon icoon