Nederland

Regionale Autisme Netwerken

Net als in Overijssel zijn er door (bijna) het hele land autismenetwerken ingericht. Zie hier een overzicht van alle contactpersonen per netwerk.

Academische Werkplaatsen Autisme

Sinds augustus 2014 bestaan er twee academische werkplaatsen Autisme: Reach-out en Samen Doen. In 2016 verscheen in WTA een artikel over beide werkplaatsen.

Vanuit autisme bekeken

Vanuit autisme bekeken is een landelijke beweging die staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen. VAB gaat de beweging nu door in een Autisme Coalitie. Lees meer hierover in de nieuwsbrief.

Duurzame Verankering Autismenetwerken

Hoe kan autisme-expertise goed georganiseerd en geborgd worden in het veranderde landschap van zorg en onderwijs? Die vraag staat centraal in het landelijke project voor duurzame verankering autisme netwerken, dat in 2016 en 2017 wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. In de afgelopen decennia zijn er in Nederland verschillende regionale autismenetwerken opgericht. De netwerken zijn van oorsprong gericht op samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en onderwijs. Allen zetten zich ervoor in dat mensen, die te maken krijgen met autisme, kunnen rekenen op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

In 2006 is het autismenetwerk in Overijssel opgericht. Het netwerk in Overijssel is in staat (gebleken) om (1) mensen met autisme centraal te stellen binnen het netwerk, (2) steeds nieuwe partijen aan zich te binden, (3) een gezamenlijk gedragen financiering van alle kosten te organiseren. Dat is niet bij alle netwerken in Nederland het geval (gebleken). Door de grote veranderingen in het sociale domein is de samenwerking onder druk komen te staan. Er zijn nieuwe partijen in het sociale domein gekomen en veel organisaties zijn vooral bezig met hun eigen positie, hun nieuwe taken en opgelegde bezuinigingen. Toen duidelijk werd dat een aantal netwerken dreigden te verdwijnen en dat een extra impuls nodig was voor een levensbrede aanpak voor mensen met autisme heeft een aantal (landelijke) organisaties aan de bel getrokken bij het Ministerie van VWS. VWS geeft ingestemd met het project Duurzame Verankering Autismenetwerken. Lees hier meer over dit project.

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen